કવિતા પ્રાર્થના

Std. 6 to 8 POEMS (Semester – 1) All Language.
Std. 6 to 8 POEMS (Semester – 2) All Language.
by.vivek

PRAYER 
 by bharat
 FREE POEM DOWNLOAD FOR STANDARD 1 TO 7
(ધોરણ 1 થી 7 માટે મફત  કવિતા ડાઉનલોડ
 
STANDARD 1 GUJARATI POEM (ધોરણ 1 ગુજરાતી  કવિતા) 

STANDARD 2 GUJARATI POEM (ધોરણ 2 ગુજરાતી  કવિતા) 

 
 STANDARD 3 GUJARATI POEM (ધોરણ 3 ગુજરાતી  કવિતા)  STANDARD 5 POEM (ધોરણ 5 કવિતા) 

  
STANDARD 6  POEM (ધોરણ 6 કવિતા)

STANDARD 7  POEM (ધોરણ 7 કવિતા) 
GUJARATI POEM : (ગુજરાતી કવિતા)                                                                         
                                                                                     
HINDI POEM : (હિન્દી કવિતા)
SANSKRIT POEM :(સંસ્કૃત કવિતા)

STANDARD 8  POEM (ધોરણ 8 કવિતા) 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો