શાળાની રજિસ્ટર સંખ્યાધોરણ
અનુ.જાતિ
અનુ.જનજાતિ
બક્ષીપંચ
અન્ય
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુમાર
કન્યા
કુમાર
કન્યા
કુમાર
કન્યા
કુમાર
કન્યા
કુલ
-
૧૦
૧૨
૨૦
૧૦


૧૦
૧૯

૧૧
૧૧
૨૨
૧૭
૧૬
૧૮
૧૭
૩૫
કુલ
૪૪
૪૭
૫૧
૫૪
૧૦૫
૨૪
૧૪
૨૫
૧૫
૪૦
૧૫
૨૧
૧૭
૨૨
૩૯
૨૮
૨૧
૩૨
૨૨
૫૪
કુલ
૬૭
૫૬
૭૪
૫૯
૧૩૩

એ.કુલ

૧૧૧
૧૦૩
૧૨૫
૧૧૩
૨૩૮

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો