વિજ્ઞાન-ગણિત PPT

      વિજ્ઞાન કોર્નર 

 1. acids, bases + neutralization_guj.pps. 
 2. AllAboutSoil-guj.pps. 
 3. Cell_Guj..pps. 
 4. COLOUR~1.PPS. 
 5. darwin_guj..pps. 
 6. Days, nights, years, satellites_guj..pps.
 7. dehydration_guj.pps. 
 8. DIGESTIVE SYSTEM_guj..pps.
 9. energy_guj.pps. 
 10. food_chain_guj..pps. 
 11. foodchains_guj..pps. 
 12. forestry and natural resources- 
 13. introduction to mirrors_guj..pps. 
 14. light_presentation_guj.pps.
 15. Magnetism_guj..pps. 
 16. matter (2)_Guj..pps. 
 17. Matter_guj.pps. 
 18. Metals and non-metals-guj.pps.

ગણિત કોર્નર 1. પૂર્ણાંક સંખ્યાનો રસપ્રદ અભ્યાસ (સ્લાઈડ શો)
 2. ખૂણાઓની જોડ (સ્લાઈડ શો)
 3. બેંકિંગ (સ્લાઈડ શો)
 4. બેંક (સ્લાઈડ શો)
 5. ક્ષમતા અને કદ (સ્લાઈડ શો)
 6. દશાંશ પદ્ધતિ (સ્લાઈડ શો)
 7. આધાર અને ઘાત (સ્લાઈડ શો)
 8. ઘાત અને ઘાતાંક (સ્લાઈડ શો)
 9. અપૂર્ણાંક પદ્ધતિથી ભાગાકાર (સ્લાઈડ શો)
 10. અપૂર્ણાંક સંખ્યાની સમજ (સ્લાઈડ શો)
 11. પૂર્ણાંક સંખ્યાની સમજ (સ્લાઈડ શો)
 12. ટકા (સ્લાઈડ શો)
 13. અપૂર્ણાંકને દશાંશમાં અને દશાંશને અપૂર્ણાંકમાં ફેરવવા (સ્લાઈડ શો)
 14. વર્ગ અને વર્ગમૂળ (સ્લાઈડ શો)
 15. પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા અને વર્ગમૂળ (સ્લાઈડ શો)
 16. નળાકારની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ (સ્લાઈડ શો)
 17. ત્રિકોણ (સ્લાઈડ શો)
 18. નળાકારનું કદ (સ્લાઈડ શો)
 19. ગણિત ગમ્મત
 20. શુન્ય અને એકડાનું સર્જન 
 21. ગણિત કોયડા 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો