શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૧૫

શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૧૫
મુખ્ય મહેમાનશ્રી :       એસ.એલ.નિનામા સાહેબશ્રી, નિયામકશ્રી, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, નવસારી
લાયઝન ઓફિસરશ્રી : નવળભાઈ ભોયા, સી.આર.સી.કો-ઓર્ડીનેટર, પીપલખેડ
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો