શાળા વિશે


શાળાની માહિતી

Ø           શાળાનું નામ                   :              સિણધઈપ્રાથમિકશાળા
Ø                     શાળાની સ્થાપના        :         ૨૩/૦૬/૧૮૭૮
Ø      શાળામાં ચાલતા ધોરણો  :           ૦૧ થી ૦૮
Ø   SiLin) rJATr s>²yi :-k&mir-125+kºyi-113=238
Ø   SiLini (Sxk ATif gN :- 5 (Sxk+ 4 (S(xki=k&l-9
Ø   SiLini ai[rDi :-10


શાળાનાં શિક્ષકોની માહિતી

ક્રમ
શિક્ષકનું નામ
હોદો
શે.લાયકાત
જ્ન્મ તારીખ
ખા.દા.તા.
આ.શા.દા.તા.
નિવ્રુત્ત તા.
શ્રી કલ્પેશભાઈ એસ. ગરાસિયા
મુ.શિ.
એમ.એ., એમ.એડ.
૧૦/૦૮/૧૯૮૦
૫/૭/૨૦૧૦
૧૪/૮/૨૦૧૪
૧૦/૮/૨૦૩૮
શ્રી રાજેન્દ્રકુમાર એ.પટેલ
ઉ.શિ.
બુ.અ.પ્ર.
પ.પાસ
૨૦/૦૪/૧૯૬૪
૨૬/૬/૧૯૮૩
૨૦/૧૧/૨૦૦૮
૩૦/૬/૨૦૨૨
શ્રી દુરસીગભાઈ ડી. પટેલ
ઉ.શિ.
બુ.અ.પ્ર.
પ.પાસ
૧/૬/૧૯૬૦
૧૮/૮/૧૯૮૩
૧૪/૬/૨૦૦૩
૩૦/૬/૨૦૧૮
.૪
શ્રીમતી કપિલાબેન બી.પટેલ
ઉ.શિ.
બુ.અ.પ્ર.
પ.પાસ
૨૫/૫/૧૯૬૩
૨૪/૮/૧૯૮૩
૧૨/૦૬/૨૦૦૧
૩૦/૬/૨૦૨૧
શ્રીમતી જ્યોતિબેન બી. પટેલ
ઉ.શિ.
બુ.અ.પ્ર.
પ.પાસ
૩/૭/૧૯૮૮
૨૫/૧૧/૨૦૦૮

૨૭/૧૧/૨૦૦૯
૩૧/૦૭/૨૦૪૬
શ્રી પ્રિતેશભાઇ આર. મહેતા

ઉ.શિ.
એમ.એ., બી.એડ
૧૫/૯/૧૯૮૫
૫/૭/૨૦૧૦
૫/૭/૨૦૧૦
૩૦/૯/૨૦૪૩
શ્રી વિપુલભાઈ વી.પટેલ
ઉ.શિ.
એમ.એ., બી..એડ
૫/૨/૧૯૭૯
૧/૧૨/૨૦૦૪
૨૭/૮/૨૦૧૩
૫/૨/૨૦૩૭
શ્રીમતી રોશનીબેન એમ. પરમાર
ઉ.શિ.
એમ.એસસી.
બી.એડ.
૩/૬/૧૯૮૯
૨૯/૧/૨૦૧૪
૨૯/૧/૨૦૧૪
૩/૬/૨૦૪૭
શ્રીમતી રજનબેન એમ.પટેલ
ઉ.શિ.
પી.ટી.સી.
બી.એ.
૧/૬/૧૯૭૫
૨૦/૧૨/૧૯૯૬
૫/૯/૨૦૧૪
૧/૬/૨૦૩૩


      S]x(Nk p\vZ(tai[ : misvir ksi[T), kÀ¼y&Tr, s>g)t ApFi<, v[SB&Si, 
                        r>gi[L)  ApFi<, si>AkZ(tk kiy<k\m, pt>gi[_sv 
  Etr p\vZ(tai[ :    p\imi(Nk ATi[r, aijni[ (dpk, aijn&>                    
                        g&lib, vZxiri[pN, Ki[yi-piyi
  ri(OT^y pv<n) ujvN) : 15m) ai[gAT,26m) jiºy&air) 
    vP< dr(myin Yt) p\vZ(tai[ : p\vis py<Tn, vnBi[jn,vZxiri[pN, eki[ klb, t[hviri[n[ an&$p (v(vF kiy<k\mi[/ujvN)


(sNFe gimn) mi(ht) sn[-2014
srp>c~) :(gr)SBie a[l pT[l   D[.srp>c~) :kZONlil ci]Fr)

li[kviyki :  nvsir) (jÃlimi> vi>sdi til&kini C[viD[ aiv[l&> gim a>(bki nd)ni ki>q[ s&rt (jÃlini bi[D<r pr j*ni vKt[ (b\T)Sri[ni smy[ z)N&> piD) aiv[li j[ni uprY) ai gimn&> nim (sNFe pDy&>. a[v) ai gim miT[n) li[k viyki unie mitini Ki[Limi> b[q[l&> gim
gimn) vst) :
ji(tvir
p&$P
A#i)
k&l
gimni f(Lyi
an&>.jn ji(t
1507
1490
2997
mi[Ti.f ,rijmli.f
an&>ji(t
7
6
13
l)lvN.f ,Fi>c)viD
bx)p>c
200
190
390
nv)ki[li[n), rjp*t.f
aºy
338
328
666
d&TiLi.f , hi[L)mi[ri
k&l
2052
2014
4066
c]Fr)viD ,pT[l.f
gimni> cilt) S]x(Nk s>AYiai[ :
·      Fi[rN-1 Y) 8 s&F)n) SiLin)  s>²yi :  1
·      Fi[rN-1 Y) 7 s&F)n) SiLin)  s>²yi :  2
·      Fi[rN-1 Y) 5 s&F)n) SiLin)  s>²yi :   3
·      ai>gNviD)n)  s>²yi :5
                            

gimmi> vAt)Xi(tai[ : kNb)pT[l, Qi[(Dyi, rjp*t, m&slmin, niyki, ki[Lci, k&kNi, vi(Ãmk).
gimn) s>AYiai[ :  s[vi shkir) m>DL),m(hli s>ci(lt d&F D[r), si>eniY T^AT m>(dr s>AYi
gimni m&²y piki[ : Di>gr,S[rD),kqi[L,t&vr,vil,     SikBiJ-B)>Di.r)>gN.s*rN
piN)n) s&(vFi :ukie Dibiki>qi nh[r,k*vi,bi[r
gimni Fi(m<k AYLi[ : uniemitin&> m>(dr,hn&minJn&> m>(dr,mr)mitin&> m>(dr,lÈm)mitin&> m>(dr, m(Ajd.

1 ટિપ્પણી: