સંપર્ક

સિણધઇ પ્રાથમિક  શાળા,
મુ.પો. સિણધઇ, તા. વાંસદા, જિ.નવસારી .
બ્લોગ  : navtarschoolsindhai.blogpost.com
ઇ-મેઇલ :sindhaiprimary@gmail.com
સંપર્ક નં. ૮૯૮૦૭૭૦૫૭૦

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો